Google
Web         Gaudiya Discussions
Gaudiya Discussions Archive » TRANSLATIONS
Translations of various devotional texts.

Sri RadhaPrem - Goloka Prapti - Discussion between Sridama & Naradmuni at Sri Rangadevi's Nikupradeepsharma - Tue, 01 Oct 2002 14:20:17 +0530
Kunje Prema Lata Madhyai Golokay Prema Vasini,
Premaspada Prema Premi Ekaa Prema Svarupini,
Prem Virahini Radha Prem Rasa Pradayani,
Krapasindhu Maataha Vasatu Hridaye Mama Sada.

Prema Beejayshwari Radha,Premagyaa Phaladayani,
Premankura Lata Vrikhsha Vana Upavana Vilasini,
Prem Praneshwari Radha Adhaara Rasapravahini,
Kripasindhu Maataha Vasatu Hridaye Mama Sada.

Prem Prakishini Radha Prem Rasamrita Daata,
Prem Akarshani Radha Prem Varsha Karoti maa,
Prem Bhava Nimagna Maa Prem Sadhana Vardhini,
Krapasindhu Maataha Vasatu Hridaye Mama Sada.

Divya Prem Guru Radha Premananda Pradayani,
Vidhatri Prema Patri Maa Prem Lila Vistarini,
Shaktyaladhini Radha Prem Pranna Sancharini,
Krapasindhu maataha vasatu Hridaye Mama sada.

Prem purnaa prem chandraa premdhama nivasini,
Vardhini vyaapinee Radha premlokayshu Sarvada,
Radhaprem svadhaa sindhu koasti prembina Radha,
Krapasindhu maataha vasatu hridaye mama sada.

Prem padmodbhava Radha Deha main prema Madhuryam,
Premrajayshwari Radha Darshaya prem lila main,
Premchakra dhari Radha Premarvinda lochini,
Kripasindhu maataha vasatu hridhaye mama sada.

Prem svrupa premaangi paratparatara premaa,
Premamrita premonmatta Rasika prema svadini,
Sheeghra maa gacha maataha premaanke bhara satvaram,
Kripasindhu maataha vasatu mama hridaye sada,

Deenabandhu krapasindhu krapaya Golokeshwari,
Premay Tanmayataam dehee avyavrata rasa dayheemain,
Tavasmimaatah putro aham pashyadvare kuputro aham,
Krapasindhu maataha vasatu hridaye mama sada.

Dayhee prem sudhaam Radhe rakshamaam sharanaamgatim,
khyamashwa sarva karmaani shamaya sarva taapam main,
Palayodhara jaya maataha kripamyi kripeshwari,
Kripasindhu maataha vasatu hridye mama sada.

Romaancha gadgade kanthe ashru netray api vardhini,
Ananda vardhini Radha dayhee ananda sagare,
Anande kuru magnam maa ananda da anandayshwari,
Kripasindhu maataha vasatu hridaye mama sada.

dayhee main biraha taapam radhikay madhuram jaapam,
Ananta ananta brahmaandda swamini radhika maataha,
Maduraat madhuram premam darshanam maduram dayhee,
Kripasindhu maataha vasatu hridaye mama sada.

Prasidha karunasindhu sheeghram dravatu radhike,
Maataha sarvasya janani premaanke bhara sarvada,
Darshaya Nityalilaam main Nikunje raasa mandalay,
Kripasindhu maataha vasatu hridaye mama sada.

Prasidha Radhika maataha trahimaam sharanaam gatim,
Namaste Radhika maataha namaste putra vatsala,
Premankay bhara maa Radhe dayhee main vaasa Golokam,
Kripasindhu maataha vasatu hridaye mama sada.

Grahay vanay pura prashthay Radha puja jape janay,
Kirtane vandane dhyane samdhau mama sismritau,
Yatra yatra sthitoasmi maa Radhe Darshaya sarvadaa,
Kripa sindhu maataha vasatu hridaye mama sada.

Jivhaa karnau hride netray praanay sarvaanga vyapini,
svapne sushupte turiye api Raddha sarvatra darshini,
Paraa prem paraa bhakti par seva pradayani,
Kripasindhu maataha vasatu hridaye mama sada.

Jaya Krishnatmika maata Krishna praneshwari jaya,
Vrindavaneshwari Jaya Jaya goverdhana Yamuneshwari,
Jaya jaya go gopishwari Raaseshwari vrajeshwari,
Kripasindhu maataha vasatu hridaye mama sada.

Shoka mohay nilipyante bhava bhadhaa vinashyati
Premana yaha pathati nityam tarayati na sanshaya, nava varam pathayta nityam abhayam sadhako bhavayta,
Vaibhavam labhatay satyam Radhaam pashyati chakshushaa
Abhishtha phalamapnoti prema sidhir bhavyt dhruvam,
Dadati divya drishteem maa divya dehaam prayachhati,
Nityam vasati Goloke Radhika saha modate,
Ankay bharatee maa Radhe dhugdhaam paayate sutam,
Goloke shri Raseshwari Rangadevi nikunje sri Dama Narada,
Samvade Divya Premadhbhutam strotamam.
Sri Radha arpanam astu.

jaya jaya sri Radhe.

at raganuga this another drop of sri radha prem is drowning
the rasik premi bhaktas. sridama & naradji are addressing
sriradhika as maataha (mother) of all the brahmanda.
i shall send the sanskrit copy.
your insignificant servant,
pradeep sharma
:love:
Advaitadas - Tue, 01 Oct 2002 15:24:53 +0530
Sounds impressive. From which grantha is this text please, Pradipji?
pradeepsharma - Tue, 08 Oct 2002 11:08:32 +0530
Srimaan Advaitadasji,
my grandfather has mentioned that he received from a babaji
in braj {"Agyaat"} anonymous secret confidential stotra.please
also note that this was also spoken at the end of dvapur yuga
at Rangadevi's nikunja in goloka vraj. only ragamargi's will relish
admire,&glorify this ocean of love and Thru vatsalya bhava
you enter into madhurya,sakhya,dasya, etc.
this Sri Radha Prem is Divya stotra,and any one with firm faith
and pure love recites 9 times every day the sadhaka becomes fearless,he is sure to see Shri Radhika face to face.
This itself is a Grantha.
ys,   pradeep sharma